Група 1: Библия

BIB11 Въведение в Стария Завет
Този курс е увод в литературата на Стария Завет. Изследва темите, историята и литературните черти на старозаветните книги и предлага размишления върху актуалността на техните послания за съвременното общество.

Това е курс от първо ниво, необходим за всички програми на ЕНК, и служи като необходимо условие за херменевтиката.

BIB12 Въведение в Новия Завет
Този курс е увод в литературата на Новия Завет. Изследва темите, историческата, социална и културна среда, както и литературните особености на новозаветните книги, и предлага размишления върху актуалността на тяхното свидетелство относно Исус Христос за съвременното общество.

Това е курс от първо ниво, изискван за всички програми на ЕНК, и служи като необходимо условие за каране на херменевтика.

BIB13 Херменевтика
Този курс е въведение в принципите и практиката на библейското тълкуване и е замислен да развива умения за предаване на Божието Слово. Той ще се съсредоточава върху: научаване на подходящите инструменти и процес на тълкуване и прилагане на Писанието; разбиране на принципите за тълкуване, които са специфични за различните видове литература в Библията; въвличане в различни въпроси и херменевтични проблеми, които засягат начина, по който Писанието се тълкува в църквата.

Това е курс от първо ниво, необходим за всички програми на ЕНК и който може да бъде каран след вземане на „Въведение в Стария/ Новия Завет“.

BIB21 Петокнижие
Този курс е изучаване на първите пет книги на Стария Завет, като се обръща внимание на повествователната нишка, вплетена от Битие до края на Второзаконие, богословските теми, които произтичат от този материал, и начина, по който Тората оформя идентичността на еврейския народ. Курсът включва също кратко въведение в методите на изучаване на тези книги.

Това е курс от второ ниво, за който е необходимо да се вземе „Въведение в Стария Завет“ и желателно да е изкарано обучението по херменевтика.

BIB22 Синоптични Евангелия
Този курс е изучаване на първите три евангелия, като се обръща внимание на техния контекст, литературна структура и богословско послание, както и на техните сходства и различия. Обучението включва екзегетично разглеждане на тези Евангелия, почиващо на съвременен превод. Този курс разширява основните познания на студентите, получени от въведителните библейски предмети, и дава възможности за развиване на умения за екзегеза и експозиция (разяснение), които са необходими за ползотворно библейско изучаване, проповядване и служение. Трите Евангелия се изучават в светлината на тяхното значение за общността на вярата.

Това е курс от второ ниво, за който първо е необходимо да се вземе „Въведение в Новия Завет“ и е желателно да е изкарано обучението по херменевтика.

BIB23 Павлова Литература
Този курс е индуктивно изучаване на мисълта на ап. Павел, изразена чрез затворническите писма Филипяни, Ефесяни и Колосяни. Обучението ще се съсредоточава върху екзегетично изследване на тези три писма, почиващо на съвременен превод. Този курс разширява основополагащите познания на студентите, получени от въведителните библейски предмети, и осигурява възможности за развиване на умения за екзегеза и изложение, които са необходими за ползотворно библейско изучаване, проповядване и служение. Трите послания се изучават в светлината на тяхното значение за общността на вярата.

Това е курс от второ ниво, за който е необходимо да се вземе „Въведение в Новия Завет“ и желателно да е изкарано обучението по херменевтика.

BIB24 Старозаветни Пророци
Този курс е изучаване на посланието и историческата среда на старозаветните пророци. Целта е да се запознае студентът с главните принципи за тълкуване на старозаветното пророчество, контекста на пророците и съвременното значение на тяхното послание. Специално ударение ще се поставя върху някои от пророците, живели през VІІІ и VІІ век.

Това е курс от второ ниво, за който е необходимо вземането на „Въведение в Стария Завет“ и желателно изкарването на обучението по херменевтика.

BIB25 Специално Библейско Изучаване
Този курс изследва конкретна книга от Библията или определена библейска тема.

Това е курс от второ ниво, като необходими условия за карането му са „Въведение в Стария/ Новия Завет“ и херменевтика.

BIB31 Новозаветен Гръцки Език за Начинаещи
Този курс е въведение в граматиката, лексиката и синтаксиса на новозаветния гръцки език.

Курсът е от трето ниво. Необходими условия за карането му са 550 точки от TOEFL, ако курсът е предлаган на английски език, и успешно вземане на предметите „Въведение в Новия Завет“ и херменевтика. Курсът е разделен на три части. За да продължи обучението по него, всяка предишна част трябва да бъде завършена с минимална оценка С.

BIB32 Новозаветен Гръцки Език за Средно Ниво
Този курс е предназначен да задълбочи разбирането на студента по гръцка граматика, лексика и синтаксис и да развие умения за превод от гръцки език.

Това е курс от горно ниво и е разделен на две части. първата част се изисква за бакалавърската степен, а втората е факултативна. Необходимо условие за карането му е завършването на курса по новозаветен гръцки език за начинаещи с минимална оценка С-.

BIB41 Новозаветни Текстове на Гръцки Език
Този курс е предназначен да задълбочи разбирането на студента по гръцка граматика, лексика и синтаксис и да усъвършенства уменията за превеждане от гръцки език посредством изучаване на новозаветните текстове. Особено внимание ще се обръща на развиването на уменията на студента за екзегетично тълкуване на гръцкия текст.

Необходимо условие за този курс е завършването на „Новозаветен гръцки за средно ниво“ с минимална оценка С-.

BIB42 Псалми и Литература на Мъдростта
Този курс е изучаване на книгите от Йов до Песен на песните включително, като се поставя ударение върху литературните и религиозни характеристики на този старозаветен жанр.

Това е курс от горно ниво, за който се изисква завършването на всички необходими библейски предмети от по-ниско ниво (Въведение в СЗ и НЗ, херменевтика, старозаветните и новозаветни курсове от по-ниско ниво).

BIB43 Павлови Послания
Този курс е изучаване на мисълта на ап. Павел, изразена чрез неговите писания, като вниманието се съсредоточава по-специално върху І Коринтяни и Римляни. Курсът ще включва запознаване с Павел – човека, мисионера, богослова и автора на писма, последвано от по-задълбочено индуктивно изследване на части от І Коринтяни и Римляни, което ще обхваща по-голямата част от обучението. Писанията на Павел се изследват в светлината на тяхното значение за общността на вярата.

Това е курс от горно ниво, за който се изисква завършването на всички необходими библейски предмети от по-ниско ниво (Въведение в СЗ и НЗ, херменевтика, старозаветните и новозаветни курсове от по-ниско ниво), както и „Новозаветен гръцки език за начинаещи“ и първа част на „Новозаветен гръцки език за средно ниво“.

BIB44 Йоанова Литература
Този курс е индуктивно изучаване на Евангелието, писмата на Йоан и книгата Откровение. Всред разглежданите въпроси са историческата/ културна обстановка, литературната структура и богословското послание на тези писания, като се обръща особено внимание на отличителните черти на Йоановите текстове. Основна част от курса ще се съсредоточава върху екзегетично тълкуване и прилагане на подбрани откъси от Евангелието на Йоан и І Йоан. Последната част от курса ще бъде преглед на посланието и тълкуването на Откровение. Този предмет ще има за цел да предостави на студентите възможност да научат различни аспекти от процесите екзегетика и експозиция (разяснение) чрез взаимодействие с текста.

Това е курс от горно ниво, за който се изисква завършването на всички необходими библейски предмети от по-ниско ниво (Въведение в СЗ и НЗ, херменевтика, старозаветните и новозаветни курсове от по-ниско ниво), както и „Новозаветен гръцки език за начинаещи“ и първа част на „Новозаветен гръцки език за средно ниво“.

BIB45 Старозаветна Повествователна Литература
Този курс е изучаване на старозаветната повествователна литература в книгите Исус Навин, Съдии и Царе. Той по-специално ще изследва начина, по който езикът и богословието на Второзаконие намират израз чрез повествователното преразказване на древната история на Израел и Юда.

Това е курс от горно ниво, за който се изисква завършването на всички необходими библейски предмети от по-ниско ниво (Въведение в СЗ и НЗ, херменевтика, старозаветните и новозаветни курсове от по-ниско ниво).

BIB46 Засилено Библейско Изучаване
В този курс се изучава конкретна книга от Библията или библейска тема.

Това е курс за напреднали и изисква завършването на всички необходими библейски предмети от първите две нива.

Група 2: Богословие, Предание и Идентичност

THE10 Богословска Конференция
Този курс изисква от студентите да участват в богословска конференция и да.

Изпълнят определени задания по време на конференцията и след нея.

THE11 Въведение в Богословието
Този курс изследва нуждата от богословско размишление в християнската общност и личния живот и запознава студентите с дисциплината богословско размишление, основната терминология и структурата на богословието като академична дисциплина.

Този курс е от първо ниво и се изисква за всички програми на ЕНК. Служи като необходимо условие за всички богословски курсове. В идеалния случай трябва да е сред първите курсове, в които се записва студентът.

THE13 Святост и Идентичност
Този курс изследва библейската идея за святостта, учението за християнското съвършенство, както е формулирано от Джон Уесли през ХVІІІ в., и учението за цялостното освещение, формулирано в Постулатите на вярата на Църквата на Назарянина. Чрез това библейско, богословско и историческо проучване ще бъде разгледан въпросът как Църквата на Назарянина трябва да изразява своята идентичност като църква на святостта в съвременната култура.

Това е курс от първо ниво и се изисква за всички програми на ЕНК. Няма конкретни условия за карането му.

THE21 Християнски Учения
Този курс е изследване на основните учения на християнската църква от позицията на уеслианската традиция на святостта, като се обръща внимание на концепцията за откровението, учението за Бога, Троицата, учението за човека, Бог-Спасител, Бог-Дух, Църквата и последните неща.

Това е курс от второ ниво. Необходимо условие за карането му е „Въведение в богословието“. На повечето места курсът ще се предлага като два отделни курса: „Християнски учения 1“ и „Християнски учения 2“. За предпочитане е, но не е задължително, студентите първо да изкарат първата част.

THE22 Назарянска История и Устройство
Този курс запознава студента с историческото наследство и организационната структура на Църквата на Назарянина. Обръща се внимание на историческите, богословски и лични фактори, довели до създаване на деноминацията, и на функциите на църквата на местно и областно ниво.

Това е курс от второ ниво, необходимо условие за карането на който е „Въведение в богословието“, а желателно условие – „Святост и идентичност“ и църковна история.

THE23 Църковна История
Този курс е запознаване с историята на Църквата и нейното богословие от ранния период до днешно време така, както намира израз в Западното и Източното християнство.

Това е курс от второ ниво и служи като исторически фон за курсовете по богословие и служение. В зависимост от мястото на преподаване някои периоди от историята на църквата ще получат по-голямо ударение от други и курсът може да се предлага на две отделни части. Ако се предлага като два отделни курса, „Църковна история 1“ ще се занимава с ранната и средновековната Църква, а „Църковна история 2“ ще изследва съвременната църковна история от Реформацията до днес. За предпочитане е, но не е задължително, студентите да изкарат първо „Църковна история 1“.

THE24 Специално Обучение по Богословие и Църковна История
Този курс е изучаване на конкретни богословски теми или изучаване на определени периоди, събития или личности от историята на църквата и богословието.

Това е курс от второ ниво, достъпен за студенти, изкарали курсовете по богословие и/ или църковна история на нива 1 и 2.

THE31 Богословие на Джон Уесли
Този курс е историческо изследване на Джон Уесли: неговото духовно пътуване и развитието на богословското му мислене. Ще бъдат изучавани основни теми на богословието му със специално ударение върху прогласяваното от него християнско съвършенство.

Това е богословски курс от горно ниво и необходимо условие за карането му са курсовете по църковна история и християнски учения.

THE32 Християнска Апологетика
Този курс изследва богословската дисциплина апологетика и различните апологетични въпроси, които отправят предизвикателство към съвременното християнство, както и християнски отговори в подкрепа на мисийната задача на църквата.

Това е богословски курс от горно ниво и необходимо условие за карането му са курсовете по философия, църковна история и християнски учения.

THE33 Християнството и Другите Религии
Този курс се стреми към богословско размишление върху другите религии от християнска гледна точка.

Това е богословски курс от горно ниво и необходимо условие за карането му са курсовете по философия, църковна история, християнски учения и световни религии.

THE41 Християнска Вяра и Наука
Този курс изследва взаимоотношението между християнската вяра и науките чрез проучване на основни исторически събития редом с влиянието, оказвано от развитието на науката и културата. Ще се поставя специално ударение върху диалога между християнската вяра и науката, като се изследват теми и въпроси, свързани със съвременната наука и уеслианското богословие.

Това е богословски курс от горно ниво и необходимо условие за карането му са курсовете по философия, църковна история и християнски учения.

THE42 Съвременно Уеслианско Богословие на Святостта
В този курс се изучават тенденциите в съвременните уеслиански богословски обсъждания, като се обръща особено внимание на учението за святостта.

Това е богословски курс от горно ниво и необходимо условие за карането му са курсовете по философия, църковна история, християнски учения и богословието на Уесли.

THE43 Засилено обучение по богословие и църковна история
Този курс е изучаване на конкретни богословски теми или изучаване на определени периоди, събития или личности в историята на църквата и богословието.

Това е богословски курс от горно ниво, за който се изисква студентите да са изкарали курсовете по богословие и/ или църковна история.

Група 3: Божията мисия, Църквата и призванието

MIS10 Наставническа група
Тази дейност, съпътстваща учебния план, е предназначена да помогне на студентите в тяхното обучение и лично развитие. Наставничеството може да включва широк обхват от дейности, но всички те имат за цел да съдействат за напътствие на развитието на студентите, независимо дали чрез академично съветване, съвместно поклонение, духовни насоки или обсъждане в малки групи на актуални въпроси, свързани с тяхното следване.

Наставничеството се изисква на различните нива от учебния план и курсовете могат да бъдат разграничени според нивото: MIS101х за първо ниво и MIS102х за второ ниво.

MIS11 Божията мисия и Църквата
Това е уводен курс, предлагащ на студентите мисийна гледна точка за служението. Чрез библейско-богословско изследване на Божията мисия (Missio Dei) студентите ще изследват същностното естество на църквата като Христово тяло в света, извикано в съществуване, за да сътрудничи на Бога за изпълнение на Неговата мисия на земята.

Това е курс от първо ниво и се изисква за всички програми на ЕНК. Трябва да предшества всички свързани със служението курсове в групи от 3 до 6 на учебния план. Свързано е с курсовете „Призвание и лично служение“ и „Духовно формиране“.

MIS12 Призвание и лично служение
„Личното призвание и служение“ е курс от уводно ниво, който запознава студентите с понятия за лично служение и се свързва с контекста на материала, представен в предишния курс – „Божията мисия и Църквата“. В настоящия курс се изследва какво означава да намерим лично място за служение и смисъл в плана на Бога и Неговото Царство с оглед на нашите дарби, способности и наследство. Ще се проучват богословски и исторически концепции за призвание, но този курс е също до голяма степен размишление върху собствените ни личностни особености и опит да се чувстваме по-удобно със своя собствен уникален потенциален принос за Божията мисия и Църквата.

Това е курс от първо ниво и се изисква за всички програми на ЕНК. Необходимо условие за карането му е предметът „Божията мисия и Църквата“ и трябва да бъде сред първите курсове, в които студентите се записват в началото на обучението си.

MIS13     Духовно формиране
Този курс има за цел да предаде разбиране за средствата на благодатта и да установи духовни дисциплини в живота на студентите, които се подготвят да служат на един съсипан свят, нуждаещ се от преобразяване в святост.  Отделя се време за класическите духовни дисциплини и се предоставят възможности в хода на целия курс за прилагане на наученото както за лично, така и за колективно духовно формиране.

Това е курс от първо ниво и се изисква за всички програми на ЕНК. Този курс осигурява основа за предметите „Развитие на вярата в местната църква“ и „Святост и идентичност“. Желателно условие за карането на „Духовно формиране“ са „Божията мисия и Църквата“ и „Призвание и лично служение“.

MIS41 Личностни качеста на служителя
В този курс се изследват разнообразните предизвикателства, пред които ще се изправи служителят в своето служение, и начини той или тя да остане благополучен в служение. Курсът има за цел да надгради върху принципите и дисциплините, изучени и упражнявани в живота на студентите, които се подготвят да служат на един съсипан свят, нуждаещ се от преобразяване в святост.

Това е курс от горно ниво и е замислен като продължение на „Духовно формиране“ и „Призвание и личното служение“.

Група 4: Прогласяване на Божието царство

PRC21 Преоткриване на евангелизирането и Църквата
Този курс изследва как хора, които живеят в постмодернистичния/ посткомунистическия и постхристиянски контекст на Европа и ОНД, могат да бъдат достигнати с евангелието и как могат да се основават мисийни църкви. Ще бъдат проучени  и оценени различни начини за достигане на хората с евангелието и за основаване на общности на вярата. Библейският мисиологичен фокус всред неповторимия контекст на Европа и ОНД ще съдейства за разпалване на страст у всеки студент да достигне своето поколение и други хора чрез основаването на общности на християнската вяра.

Това е курс от второ ниво, достъпен за студенти от всички нива. Този предмет или курсът по християнско поклонение се изисква за всички програми на ЕНК. Необходимо условие за карането му е „Божията мисия и Църквата“.

PRC22 Междукултурни мисии
Този курс е предназначен да помогне на студентите да се съсредоточат върху важността на осъществяването на връзка между богословието и мисиологията. Предметът ще включва проучване на библейските и богословски презумпции относно осъществяването на мисии. Ще се обърне предварително внимание на естеството на богословието и сферата на мисиологията. Ще се изследва жизнено важната роля на едно библейско богословие за мисиите.

Това е курс от второ ниво, необходимо условие за който е „Божията мисия и Църквата“.

PRC23 Градско служение
Този курс ще се съсредоточава върху града, живеещи в него хора с техните предизвикателства и възможностите, с които църквата разполага там за осъществяване на мисия.           Ще се изследва Божият призив към църквата да бъде свидетел за Христос и Божието царство в града и методите и гледните точки, които може да способстват за ползотворно служение сред живеещите там хора.

Това е курс от второ ниво, необходимо условие за който е „Божията мисия и Църквата“.

PRC31 Актуални теми по мисиология
Този курс изследва конкретни мисиологични теми или практични проблеми, свързани с прогласяването на Божието царство в различни култури и между тях.

Курсът е факултативен.

Група 5: Пастируване на стадото

PAS11 Развитие на вярата в местното църковно събрание
Това е уводен курс, който изследва мястото, значението и ролята на християнското образование (ученичество) в контекста на цялостното служение на местната църква, като се съсредоточава върху целта да се развива вярата у християните. В хода на целия курс ще бъдат изучавани богословски основи и образователни принципи и практики.

Това е курс от първо ниво, който се изисква за всички програми на ЕНК. Необходимо условие за него е „Божията мисия и Църквата“, а желателно условие – „Израстване и развитие на човека“. Курсът е тясно свързан с предметите „Духовно формиране“ и „Святост и идентичност“. Той е задължителен и служи като необходимо условие за по-засилени и конкретни изучавания, които се фокусират върху християнското образование за конкретни възрастови групи в Църквата.

PAS21 Християнско поклонение
Този курс се съсредоточава върху ежеседмичното богослужение на църковното събрание с оглед на връзката му с поклонническия начин на живот у вярващия през седмицата. Основата е библейско и историческо проучване на поклонението и църковната служба, което помага на студентите да си изградят богословие на поклонението. Размишлява се върху духовната подготовка на пастора и върху различни елементи на богослужението. Накрая се изследват модели на поклонение, които са уместни в съвременното общество.

Това е курс от второ ниво, достъпен за студенти от всички нива. Необходимо условие за карането му е „Божията мисия и Църквата“, а желателно условие – „Развитие на вярата в местното църковно събрание“. „Християнско поклонение“ или „Преоткриване на евангелизирането и Църквата“ се изисква за всички програми на ЕНК.

PAS22 Църковно развитие
В този курс се проучва как местното събрание може да изгради своето устройство, за да израства като мисийна църква, развиваща подходящите служения за достигане на хората отвън, и за да пастирува собствените си хора.

Това е курс от второ ниво, необходимо условие за който е вземането на „Божията мисия и Църквата“. За предпочитане е студентите да карат този курс, след като са завършили другите курсове, свързани със служението на местната църква.

PAS23 Специално обучение по пастирско служение
В този курс се изучават конкретни теми по пастирско служение.

Той е факултативен курс на второ ниво, достъпен за студенти, които са завършили всички изисквани курсове в тази група.

Група 6: Специалности в областта на служението

MIN10 Лидерска конференция

По този курс се изисква от студентите да участват в годишната лидерска конференция на ЕНК или друга конференция, организирана за хора в служение или подготвящи се за служение, и да изпълнят определени задания по време на конференцията и след нея.

MIN11  Практика по служение на студента
Часовете по практика позволяват на студентите да придобият практически опит с упражняван върху тях надзор, като участват в служението на местната си църква или в местен контекст по време на курса на обучение. Кредити за практика се получават чрез присъединяване и участие в екип или група с разгръщащо се, активно служение. Участието на студента в екипа и приносът, който служението има за тези, на които се служи, трябва да бъдат оценени, за да се признаят часовете по практика.

Практика се изисква на различните нива от учебния план и курсовете могат да бъдат разграничени според нивото: MIN111х за първо ниво и MIN112х за второ ниво.

MIN22 Проповядване 1
Този курс запознава студентите с основните принципи за съставяне и изнасяне на проповед, като ударението пада особено върху разяснителните проповеди.

Това е курс от второ ниво. Необходимо условие за него са завършени „Въведение в Стария Завет“, „Въведение в Новия Завет“ и херменевтика. Желателно условие за карането му са „Божията мисия и Църквата“ и „Християнско поклонение“.

MIN23 Основи за младежко и семейно служение
Този курс е изследване на различни богословски, социологически и образователни аспекти на младежкото и семейно служение с ударение върху влияещите му културните и формиращи фактори. Студентите ще бъдат изложени на всеобхватна гледна точка за разнообразни модели на младежко служение, докато развиват своя собствен специфичен подход към упражняването му.

Това е курс от второ ниво, необходимо условие за карането на който е предметът „Израстване и развитие на човека“, а желателно условие – „Развитие на вярата в местното църковно събрание“.

MIN24 Пастирска грижа и съветничество
Това е встъпителен курс, в който се разглежда теорията и практиката на пастирската грижа и съветничество. Фокусът е върху внедряване на наученото и прилагане на принципи за съветничество всред вярващите в църковната общност. Студентът  ще бъде изложен на различни теоретични подходи при съветване, прилагани към проблемите на хората както при индивидуално, така и при групово съветничество. Той ще бъде насърчен да си изгради собствено становище за най-полезните подходи при съветване, както и за често срещани етични въпроси, свързани със съветничеството, т.е. поверителност, специфични културни традиции, лични граници както на клиента, така и на пастора, и други.

Това е курс от второ ниво, достъпен за студенти на всички нива, необходимо условие за карането на който са предметите „Божията мисия и Църквата“ и „Израстване и развитие на човека“.

MIN25 Църковно ръководство
Този курс запознава студента с теорията за лидерството и управлението в местното църковно събрание. Курсът предизвиква всеки студент да стане христоподобен лидер/ пастор в местна църковна обстановка и да ръководи според дарбите си.

Това е курс от второ ниво, достъпен за студенти на всички нива. Необходимо условие за карането му е „Божията мисия и Църквата“. Желателни предпоставки са „Призвание и лично служение“ и „Междуличностно и междукултурно общуване“.

MIN26 Стаж 1
Стажът излага студентите на практиките в служението. Под надзора на служител или член на персонала студентът развива основни умения за служение и ще придобие разбиране за собственото си призвание и отговорностите, които то води след себе си.

Стажът се провежда по време на второто ниво от следването на студента.

MIN27 Внедряване в служение
Този курс е предназначен да внедри различните курсове, свързани със служението, в модел за местно църковно служение. Той също оценява способността на студента за служение.

Това е курс от второ ниво, който служи като един вид „изходен курс“ за Сертификата за християнско служение. Условие за карането му са всички курсове с номера MIS, PAS и MIN, изисквани по програмата за Сертификата за християнско служение.

MIN28 Специално обучение по християнско служение
В този курс се изучават конкретни богословски теми, имащи отношение към християнското служение, или конкретни практични въпроси, пред които се изправят служителите в своето служение.

Това е факултативен курс, достъпен за студенти на второ ниво. Изисква се основа от курсове, свързани със служението, както и курсове по практика и/ или стаж.

MIN29 Лични и църковни финанси
Този курс продготвя студентите за доживотно финансово планиране в техния личен живот и в църковните служения. Поставя се ударение върху изграждането на съзнание за критичните въпроси, които трябва да бъдат разрешени при разработване на разумна програма за лично и църковно финансово планиране.

Това е факултативен предмет, предлаган на второ ниво.

MIN42 Проповядване 2
Този курс е продължение на „Проповядване 1“.

Курсът е от горно ниво и необходимо условие за него е „Проповядване 1“.

MIN43 Засилено изучаване на планирането за младежко и семейно служение
Този курс е изследване на различни програмни и методологични подходи към младежкото служение на местно църковно ниво. Поставя се ударение върху стигането до  равнище на познания и умения, достатъчно за да подготви студентите да ръководят основните елементи на църковното служение с богословска чистота, чувствителност във взаимоотношенията си и здрави управленски и административни практики.

Това е курс от горно ниво, необходимо условие за който е вземането на „Основи за младежко и семейно служение“.

MIN44 Засилено изучаване на пастирска грижа и съветничество
Този курс ще разшири основните съветнически концепции, предлагани по време на „Пастирска грижа и съветничество 1“, и ще изложи студента на многобройни теоретични подходи към пастирската грижа и съветничество. Студентът по-нататък ще бъде насърчен да си изгради собствено разбиране за най-полезните подходи към пастирската грижа и съветване чрез лично изследване и прилагане на новите познания.

Това е курс от горно ниво, необходимо условие за карането на който е предметът „Пастирска грижа и съветничество“.

MIN45 Стаж 2
Това е вторият стаж на студентите, по време на който те ще развият основни умения за служение под надзора на служител/ член на персонала.

Вторият стаж се състои по време на третото ниво от следването на студента след изкарване на „Стаж 1“.

MIN46 Засилено изучаване на църковно ръководство
Този курс е продължение на предмета „Църковно ръководство“.

Курсът е от горно ниво и необходимо условие за карането му е вземането на „Църковно ръководство“.

MIN48  Засилено обучение по християнско служение
В този курс се изучават конкретни богословски теми, имащи отношение към християнското служение, или конкретни практични въпроси, пред които се изправят служителите в своето служение.

Това е факултативен курс за студенти, които са завършили изискваните курсове с номера MIN по програмата за Сертификата за християнско служение.

MUS10 Хор
Хорът е сформирана без прослушване изпълнителска група, съставена от студенти, преподаватели и други. Ще се пеят разнообразен стил песни с цел да се слеят различните гласове в хармония. Изпълненията имат за цел да бъдат свидетелство за християнската вяра. Ще се избират песни главно с религиозно и празнично съдържание.

Този курс е достъпен за студенти от всички нива.

MUS12 Ансамбъл
Ансамбълът е група от подбрани гласове, подготвящи музика, включително аранжименти на госпъли, химни и други видове религиозна класика, която може да се използва за концерти и църковни богослужения.

Курсът е достъпен за студенти от всички нива. За участие в тази група се изисква прослушване от преподавателя.

MUS20 Музика и поклонение
В този курс се изучава музиката и нейната роля за местното църковно богослужение. Курсът внедрява теорията на музиката в богословски подход към поклонението.

Този курс е факултативен и достъпен за студенти, завършили курса по християнско поклонение.

MUS21 Основни елементи на музиката
Този курс ще представи основните елементи от теорията на  музиката и нотирането в петолиние. Тези понятия ще бъдат приложени спрямо дейността композиране. Студентът ще получи основно разбиране за писаната музика, което може да му помогне в разнообразни ситуации, включително в подготовката на хваление.

Този курс е факултативен и достъпен за студенти на всички нива.

Група 7: Разбиране на света

GEN10 Европейска история
Този курс е общо въведение в историята на европейския континент от древността до днес. Ще бъде представена европейската история интегрирано, като се поставя ударение върху различните географски региони в Европа (Северна, Западна, Южна и Източна Европа, включително Русия) и се илюстрира как различните страни на Европа и ОНД имат обща история.

Това е курс от първо ниво и служи като историческа основа, върху която ще надграждат други курсове, например философия и църковна история.

GEN20 Въведение във философията
Този курс запознава студентите с най-важните философски школи, които са влизали във взаимодействие с християнското богословие като съюзници или врагове, и с философската терминология и понятия, използвани в тези диалози. По време на този обзор ще се обърне основно внимание на доминиращото влияние на съвременните философии върху западната култура и/ или в посткомунистическите държави, а ако е подходящо за контекста, и на появата на постмодернизма, за да стигнем до по-добро разбиране за света, в който живеем.

Това е курс от второ ниво, необходимо условие за който е вземането на „Въведение в богословието“. Той се явява подготовка за курсовете по църковна история и християнски учения.

GEN21 Християнска етика
Този курс е запознаване с презумпциите на водещите етически системи. Няколко актуални етични проблеми ще бъдат изучавани в светлината на тези презумпции. Ще се обърне особено внимание на връзката между етиката и християнското богословие като цяло, както и християнската святост по-специално.

Този курс е от второ ниво. Необходимо условие за него е вземането на „Въведение в богословието“, а желателно условие са курсовете по християнски учения и „Въведение във философията“.

GEN22 Световни религии
В този курс се проучват няколко главни световни религии, идеологии и фолклорни (традиционни) религии така, както присъстват в обществото в рамките на европейските държави и ОНД. Изследват се техните основатели, свещени писания, вярвания, ритуали и история, за да бъдат разбирани и оценявани.

Това е курс от второ ниво, за който е необходимо завършването на „Въведение в богословието“ и желателно вземането на „Християнски учения“ и „Въведение във философията“. Курсът се явява необходимо условие за предмета „Християнството и другите религии“, който може да се счита за втора част на този курс, посветена на богословско размишление върху нехристиянските религии.

GEN32 История и оценяване на европейското изкуство
Този курс запознава студентите с историята на европейското изкуство по разнообразни начини и цели да увеличи ценителския усет на студентите спрямо изкуството.

Курсът е от трето ниво. За предпочитане е студентите да са изкарали европейска история.

GEN33 Компютрите в сферата на хуманитарните науки
Този курс запознава студентите с принципите на компютърните информационни системи с ударение върху употребата им сред мултидисциплинарно обкръжение. По-конкретните приложения ще включват текстообработка, работа с електронни таблици, внедряване на софтуеърни инструменти и използване на интернет.

Курсът е от трето ниво.

GEN34 Въведение в соматичен начин на учене
Този курс има за цел да развие по-добър усет за тялото чрез движение. Студентите ще придобият по-добро разбиране за това, как уникалната им стойка и начин на  движение определя тяхното ежедневно спокойствие и ефективност, а в резултат – тяхната жизненост, здраве и благосъстояние. Ще се обърне специално внимание на стреса и връзката му с въпроси от здравен характер и студентите ще научат похвати за релаксиране, дишане и намаляване на стреса.

Този курс е от трето ниво. Желателно условие за карането му е вземането на „Израстване и развитие на човека“.

GEN35 Обща математика
Този курс запознава студентите с няколко разнородни области на математиката на колежанско ниво.

Курсът е факултативен.

GEN36 Специално обучение по философия и етика
В този курс се изучават конкретни философски или етически теми или определени философи или етици.

Курсът е факултативен.

GEN42 Наука за околната среда
Този курс представя основни химични и физични принципи, свързани с въпросите на околната среда, за да се разберат главните екологични проблеми днес и да се открие връзка между тях и други социални и етични проблеми на нашето общество. Студентите ще бъдат  също предизвикани да изградят своя философия за християнското настойничество на околната среда.

Курсът е от горно ниво.

GEN43 Принципи на биологията
Изучаване на структурата и функцията на клетките, организмите, популациите и обществата.

Този курс е от горно ниво.

GEN44 Понятия на физическите науки
В този курс се разглеждат подбрани теми от физиката, астрономията, химията и науките за Земята и космоса, като се поставя ударение върху понятийната структура на науките.

Това е курс от горно ниво.

GEN46 Биоетика
В този курс се изследва напредъкът на биологичните науки и етичните въпроси, които това повдига.

Курсът е от горно ниво.

GEN48 Стаж/ насочено обучение по обща наука
Този курс е насочено обучение или стаж по естествени/ точни науки, хуманитарни науки или изящни изкуства. По време на него студентът ще придобие конкретни познания или ще приложи знания и умения в една от тези области под надзора на преподавател.

Този курс е от горно ниво.

Група 8: Разбиране на хората

SOC21 Междуличностно и междукултурно общуване
Този курс е предимно изучаване на теорията на общуването и нейното приложение спрямо междуличностните взаимоотношения.  Сред темите, обхващани в този курс, са: естеството на общуването, самоидентичност, възприятие, език, слушане, невербална комуникация, разрешаване на конфликти, емоционално изразяване и общуване посредством компютри (ОПК, на англ. СМС – б. пр.). Културният контекст за общуването е също важна сфера от теорията/ практическото приложение.

Това е курс от второ ниво, достъпен за студенти на първо и второ ниво. Не се изискват конкретни курсове като предварително условие.

SOC22 Израстване и развитие на човека
Това е курс по психология на развитието на уводно ниво. Целта му е да запознае студентите с развитието на човешките същества през целия жизнен цикъл. Ще се постави ударение върху ценността на този подход като полезен начин за възприемане на човешкото поведение, разглеждайки човешкото развитие във физическата, когнитивната, социалната и личностната сфера. Ролята на семейството, връстниците, средствата за осведомяване, църквата и училищата също ще бъде изтъкната.

Това е курс от второ ниво, достъпен за студенти на първо и второ ниво. Той служи като необходимо условие за предметите „Пастирска грижа и съветничество“ и „Основи за младежко и семейно служение“.

SOC23 Брак и семейство
„Брак и семейство“ е курс на уводно ниво, целящ да даде познания на студентите за брачните и семейни взаимоотношения. Поставя се ударение върху концепцията, че бракът и семействата са системи от взаимоотношения, които функционират както вътре в самите себе си, така и с други системи в тяхното обкръжение.

Това е курс от второ ниво.

SOC31 Обща социология
Този курс е въведение в дисциплината социология. Може да бъде приложен към компонента „социална отговорност“ на общообразователните изисквания и към социологията като основна специалност или второстепенен академичен предмет. Представлява изучаване на основните елементи на човешкото взаимодействие, културата, социализацията, организацията, колективното поведение, стратификацията, урбанизацията, населенията, социалната промяна и обществените институции.

Това е курс от второ ниво.

SOC41 Засилено обучение по социални науки
В този курс се изучават конкретни области на психологията или социологията.

Това е факултативен курс.

Група 9: Академични умения

ACP10 Въведение в колежанското обучение
„Въведение в колежанското обучение“ осигурява основно запознаване с ЕНК и академичната дейност в рамките на учебното заведение. Курсът е разделен на три части: запознаване с ЕНК, което се изисква за всички студенти, и две други части, които се съсредоточават върху академичните умения за четене и изучаване и върху усъвършенстването на писането и изследователската работа.

„Въведение в колежанското обучение“ е необходим приемен курс за всички студенти. Основополагащата част трябва да се изкара преди всеки друг курс, а другите две могат да бъдат разпределени в рамките на първото ниво на обучение.

ACP20 Език и писмено изразяване
Този курс е предназначен да развие писмени умения на колежанско ниво и да стимулира студентите да мислят критично, да се изразяват ясно и да започнат да ценят езика чрез разнообразни писмени преживявания. В този курс студентите подобряват писмените си способности и разширяват обсега на своето писане чрез насочена практика (както в клас, така и извън клас) и обмен по време на занятия както с преподавателя, така и със състудентите. Целта на курса е фокусиране върху употребата на писмения език, да  се помогне на студентите да придобият и развият основни писмени умения, които ще им съдействат да бъдат успяващи студенти и, когато напуснат тази общност, успяващи комуникатори в своето служение. Обучението ще се съсредоточава върху два главни аспекта на писането: процеса, който води до ефективна композиция (подготовка преди писане, писане и повторно преглеждане), и правилната и ефективна употреба на важни езикови норми (пунктуация, правопис, употреба, структура на изречения), която подобрява четливостта на написаното от тях.

Този курс е един от предметите в групата на академичните умения, който се изисква за програмата от второ ниво и предварително условие за който е завършването на „Въведение в колежанското обучение“, части 1 и 3.

ACP30 Изследователска методология
Този курс помага на студентите да извършват изследователска дейност и да пишат изследователски разработки.

Това е курс от трето ниво, необходимо условие за който е вземането на „Език и писмено изразяване“.

ACP40 Преглед на знанията на студентите от горните курсове
„Прегледът на знанията“ оценява академичните компетентности на студентите. Те ще бъдат изпитани върху общата им култура в областта на Библията, богословието и църковната история.

Това е курс от горно ниво.

ENG10 Английски език
В този курс се преподава английски като чужд език на средно ниво (intermediate), за да бъдат подобрени уменията на студента за разбиране на говорим английски език, за четене,  писане и говорене.

Курсът е разделен на три части: „Английски език 1“ изисква оценка от TOEFL, решаван на хартия, между 475 и 500 т., „английски език 2“ – между 500 и 525 т. и „английски език 3“ – между 525 и 550 точки. За преминаване от един курс по английски език към следващия се изисква минимална оценка С-.