Описание

Тази програма се състои от 60 ЕСТК. Целта й е да задълбочи познанията на студентите върху Библията и християнската вяра и е предназначена да помогне на студентите да израснат духовно и да насърчи по-голямо участие в местната църква.

Тази програма предстои да бъде официално призната от ЕЕАА и се равнява на първата година от професионалната бакалавърска степен.

Резултати oт Програмата

Студентите, които завършват обучението си със Сертификата за духовно формиране, ще имат:

  • основополагащо разбиране за Писанието (CN1)* и християнската вяра, особено от уеслианска гледна точка (CN2).
  • ясно разбиране и видение за мисията на Църквата (CN3) и за нейната отговорност спрямо света и хората в него (CТ3).
  • начално приложение на знанията, които са получили, в техния личен живот (CН1).
  • израстване в стремежа си към свят начин на живот във всичките разнообразни измерения на ежедневния живот (CТ4) и чертите на характера (CН2) чрез запознаване с различни духовни дисциплини (CН4).
  • нараснал усет за онова, което сме като личности (CН5) и като слуги, включени в Божията мисия в света (CН3).

Забележка: Учебният план е разработен с разбирането, че никоя образователна програма не е пълна, а трябва да се разглежда като полагаща основа за доживотно учене.

* Съкращенията се отнасят за очакваните образователни резултати, описани на страница 22 от настоящия каталог.

Минимални Изисквания

  • Ще се отчитат само курсове с оценки за успешно преминаване.
  • 475 точки от TOEFL за приемане на студенти, говорещи английски език като чужд, които ще се обучават на английски език.
  • Минимален успех по GPA – 1,5.
  • Студентът трябва да завърши 60 кредита, разпределени по следния начин:

Група Предмети

Курс

ЕСТК

1. Библия
15 ЕСТК
Въведение в Стария Завет
Въведение в Новия Завет
Херменевтика
5
5
5
2. Богословие, Предание и Идентичност
6 ЕСТК
Въведение в Богословието
Святост и Идентичност
3
3
3. Божията Мисия, Църквата и Призванието
9 ЕСТК
Божията Мисия и Църквата
Призвание и Лично Служение
Духовно Формиране
Наставничество
3
2
3
1
4. Прогласяване на Божието Царство
5. Пастируване на Стадото
8 ЕСТК
Развитие на Вярата в Местното Църковно Събрание
Поклонение или Църковно Развитие
3
5
6. Специалности в Областта на Служението
1 ЕСТК
Практика 1
7. Разбиране на Света
8. Разбиране на Хората
9. Академични Умения
1 ЕСТК
Въведение в Колежанското Обучение 1
Факултативни Предмети   20
Общо   60