Az EuNC az oktatási programjaiban törekszik a tudományos kiválóságra, a folyamatos lelki fejlődésre, valamint azoknak a kiváló szolgálói készségeknek és képességeknek a gyakorlására és fejlesztésére, amelyek az adott környezet szempontjából fontosak és a krisztusi szolgáló lelkületet tükrözik. Mivel az oktatás az adott kontextusban levő ember egészére koncentrál, az EuNC tantervét úgy állítottuk össze, hogy segítsen a hallgatóknak elérni azt a négy tanulási eredményt, amelyet a Názáreti Egyház a szolgálók felkészülését illetően előír. Az elérni kívánt négy tanulási eredmény a következő területeket érinti: tudás vagy tartalom, kompetencia, személyes jellemfejlődés, valamint fogékonyság az eredményes szolgálattal együtt járó kontextuális kérdések iránt.

Az ilyen oktatás és tanulás célja három kifejezésben foglalható össze: hivatás, életformálás és helyreállás.

Hivatás

A tanulás az ember fejlődésének és érési folyamatának szerves részét képezi. A tanulás során kialakul az ember identitása és érdeklődési köre, felfedezi természetes adottságait, és megtalálja az utat egy élethivatáshoz. Az EuNC az oktatás révén segíteni kívánja a hallgatókat abban, hogy megtalálják saját identitásukat – legfőképpen Isten gyermekeiként, ahogy azt a Zsoltárok 100,3 jelzi. Igyekszik utat mutatni a hallgatóknak, miközben fölfedezik, kik is ők valójában, honnan jönnek, és hová tartanak. Végig kívánja kísérni őket azon az úton, amelyen megtalálják a hozzájuk illő élethivatást, mely megfelel annak az egyéniségnek, amelyet Isten teremtett, és Ő alakított az eddigi élettapasztalataik során. Az EuNC oktatási programja olyan, mint egy útitárs, és reméljük, hogy élethosszig tartó tanulásra ösztönzi a hallgatókat.

Életformálás

A tanulás sokak számára az ismeretek felhalmozását jelenti. Ezzel az EuNC-ben nem értünk egyet. Nem hisszük, hogy a tudás semleges információ, melyet csupán össze kell gyűjteni és meg kell tartani. Mi, emberek a számítógéptől eltérően nem tudjuk az információt úgy tárolni, hogy ne legyen ránk hatással. Ellenkezőleg, a tudás valamit elvégez a tanulóban; hatással van szemléletmódjára, értékrendjére és tetteire. A teológiai képzés pedig végső soron a Jézus Krisztussal kapcsolatos jó hírről szól. Pál a Róma 12,2-ben arról beszél, hogy ez az ismeret megújítja az elmét, és átalakítja az embereket. Az életformáló jó hírnek és Isten világformáló munkája történetének a tanulmányozása csak akkor érheti el célját, ha a tanuló maga is formálódik, és fogékonnyá válik a háromegy Isten átformáló hatalmának munkálkodására. Az EuNC elsődlegesen ezt az átformálódást igyekszik elérni oktatási programjában, és nem csupán ismereteket akar átadni.

Helyreállás

Meggyőződésünk, hogy az EuNC által nyújtott oktatásnak hozzá kell járulnia a hiteles keresztyénség átfogó megújulásához, hogy az egyház újra a társadalmat formáló erővé váljon. Az egyház háttérbe szorult. A magukat keresztyénnek valló embereknek meg kell újulniuk értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg és társadalmilag, hogy a megújult egyház tagjaiként teljesen betölthessük Istentől kapott küldetésünket a társadalomban.