Leírás

Ez a program 120 ECTS kreditből áll, és a hallgatókat a helyi gyülekezetben való szolgálatra készít fel. Ez a program a Názáreti Egyházon belüli felszentelt szolgálathoz szükséges minimum követelményt teljesíti, hacsak egy bizonyos kerületnek nincsenek ezen felül követelményei.

Ezt a programot az Európai Evangéliumi Akkreditációs Szövetség (EEAA) akkreditálja és megfelel az UNESCO 5B ISCED (International Standard Classification of Education) keret minimum követelményeinek. Ezen program szintje megfelel a szakmai BA fokozat első két évének.

A Program Eredményei

Azok a hallgatók, akik Keresztyén Szolgálat oklevelet megszerzik, az alábbi ismeretekre tesznek szert:

 • a Szentírás alapvető ismeretével (CN1)* és a keresztény hitével, különösen Wesleyánus szemszögből (CN2).
 • az Egyház missziójának világos ismerete (CN3), és az egyháznak a világ és a világi emberei felé érzett felelősségével (CT3).
 • a hatékony szolgálathoz (CN4) és az emberekkel való munkához (CN5) szükséges alapvető ismerettel.
 • a Szentírás magyarázatához szükséges alapvető képességgel (CP1) a különböző kulturális közegben (CT2) szükséges hatékony kommunikációval (CT1).
 • az emberekkel való világos kommunikáció képességével (CP2) vezetési ismeretekkel (CP3) és az emberek felé nyújtott pásztori gondoskodással (CP4).
 • azokkal a képességekkel, hogy a keresztény ismereteket a személyes életükben alkalmazzák (CH1).
 • a szent életben történő növekedéssel, mely a mindennapi élet különböző területein tetten érhető (CT4) személyiség fejlődésben (CH2) a fegyelmezett lelki élet különböző formáinak megismerésén keresztül (CH4).
 • növekvő tudatossággal atekintetben, hogy kik ők, mint személyek (CH5) és mint szolgák, akik részt vesznek Isten missziójában (CH3).

Megjegyzés: A tantervet azzal az elgondolással alakították ki, hogy egyetlen tanulmányi program sem teljes, hanem az élethosszig tartó tanulás alapvetésének tekintendő.

* A rövidítések a tervezett oktatási célkitűzésekre utalnak, amint az leírt a Katalógus 39 oldalán.

Minimum Követelmények

 • Csak azok a kurzusok számítanak, melyek sikeres eredménnyel zárultak.
 • Az egyetemi programba való felvételhez a TOEFL vizsgán 525 pontot kell elérni azoknak a nem angol anyanyelvű tanulóknak, akik angolul veszik a kurzusokat.
 • Az összesített pontátlagnak 2.0 kell lennie ahhoz, hogy a második szintre be lehessen jutni, és ezt meg is kell tartani.
 • A hallgatóknak teljesíteniük kell a 120 ECTS kreditet, a következő elosztásban:

Klaszter

Kurzus

ECTS Kredit

1. Biblia
25 ECTS
Bevezetés az Ószövetségbe
Bevezetés az Újszövetségbe
Hermeneutika
Mózes öt könyve vagy Ószövetségi próféták
Szinoptikus evangéliumok vagy Páli irodalom
5
5
5
5
5
2. Teológia, hagyomány, identitás
20 ECTS
Bevezetés a teológiába
Szentség és identitás
Keresztyén doktrínák
Názáreti Egyház történelme és alkotmánya
Egyház történelem
3
3
6
3
5
3. Isten missziója; Egyház és szolgálat
10 ECTS
Isten missziója és az egyház
Szolgálat és szemmélyes szolgálat
Lelki formálódás
Mentorállás
3
2
3
2
4. Isten királyságának hirdetése
8 ECTS
Az evangelizálás és az egyház újrafelfedezése vagy Városi szolgálat
Kultúrák közötti misszió
5
3
5. A nyáj pásztorlása
8 ECTS
Hit fejlődés a helyi gyülekezetben
Istentisztelet vagy Egyház fejlődés
3
5
6. Szolgálati sajátosságok
19 ECTS
Két kurzus, mindegyik 5 ECTS kreditet érő, a következők közül:
Prédikálás; Pásztori gondoskodás és Lelkigondozás; Az ifjúsági és családi szolgálat alapjai; Gyülekezeti Vezetés.
Gyakorlat; és gyakorlattal egybekötött kurzus 1
Szolgálati integráció
10
6
3
7. A világ megértése
6 ECTS
Két kurzus, mindegyik 3 ECTS kreditet érő, a következőkből:
Európai történelem; Filozófia; Etika;
Világ vallások
6
8. Emberek megértése
6 ECTS
Interperszonális & Kultúrák közötti komm.
Ember növekedése és fejlődése
3
3
9. Tanulmányi előmenetel
6 ECTS
Bevezetés a főiskolai tanulmányokba
Nyelv és írásbeli kifejezőkészség
3
3
Szabadon választható tárgyak 12
Összes 120