Leírás

Ez a program 60 ECTS kreditből áll. Mélyíteni szándékszik a hallgatók bibliai tudását és keresztény hitét, valamint úgy alakították ki, hogy segítse őket a szellemi növekedésben, és bátorítsa őket a helyi gyülekezetben történő nagyobb részvételre.

Ez a program az EEAA által akkreditált és megegyezik a szakmai BA program első évével.

A Program Eredményei

Azok a hallgatók, akik Lelki formálódás oklevelet megszerzik, az alábbi ismeretekre tesznek szert:

  • a Szentírás alapvető ismeretével (CN1)* és a keresztény hitével, különösen metodista szemszögből (CN2).
  • az Egyház missziójának világos ismerete (CN3), és az egyháznak a világ és a világi emberei felé érzett felelősségével (CT3).
  • azzal a képességgel, hogy a megszerzett ismereteket a személyes életükben alkalmazzák (CH1).
  • a szent életben történő növekedéssel, mely a mindennapi élet különböző területein tetten érhető (CT4) személyiség fejlődésben (CH2) a fegyelmezett lelki élet különböző formáinak megismerésén keresztül (CH4).
  • növekvő tudatossággal atekintetben, hogy kik ők, mint személyek (CH5) és mint szolgák, akik részt vesznek Isten missziójában (CH3).

Megjegyzés: A tantervet azzal az elgondolással alakították ki, hogy egyetlen tanulmányi program sem teljes, hanem az élethosszig tartó tanulás alapvetésének tekintendő.

* A rövidítések a tervezett oktatási eredményekre utalnak, amint az a Katalógus 39 oldalán leírt.

Minimum követelmények

  • Csak azok a kurzusok számítanak, melyek sikeres eredménnyel zárultak.
  • Az egyetemi programba való felvételhez a TOEFL vizsgán 475 pontot kell elérni azoknak a nem angol anyanyelvű tanulóknak, akik angolul veszik a kurzusokat.
  • Legalább 1,5-ös összesített pont átlag.
  • A hallgatóknak 60 ECTS kreditet kell teljesíteniük, a következő elosztásban:

Klaszter

Kurzus

ECTS Kredit

1. Biblia
15 ECTS
Bevezetés az Ószövetségbe
Bevezetés az Újszövetségbe
Hermeneutika
5
5
5
2. Teológia, hagyomány, identitás
6 ECTS
Bevezetés a teológiába
Szentség és önazonosság
3
3
3. Isten missziója; az Egyház és szolgálat
9 ECTS
Isten missziója és az Egyház
Küldetés és személyes szolgálat
Lelki formálódás
Mentorállás
3
2
3
1
4. Isten királyságának hirdetése
5. A nyáj pásztorlása
8 ECTS
Evangélizálás és az egyház újrafelfedezése vagy Keresztény istentisztelet
A hit fejlődése a helyi gyülekezetben
5
3
6. Szolgálati sajátosságok
1 ECTS
Praktikum 1
7. A világ megértése
8. Az emberek megértése
9. Tanulmányi előmenetel
1 ECTS
Bevezetés a főiskolai tanulmányokba 1
Szabadon választható tárgyak 20
Összesen 60