1. Klaszter: Biblikumok

BIB11 Bevezetés az Ószövetségbe
Ez a kurzus az Ószövetség irodalmába ad betekintést a tanulónak. Megvizsgálja az Ószövetség könyveinek témáit, történelmi vonulatát és az irodalmi jellegét, valamint reflektál azok üzenetének modern korhoz való viszonyáról.

Ez egy elsőéves kurzus és EuNC minden programjához követelmény és előfeltétele a hermeneutika vételének.

BIB12 Bevezetés az Újszövetségbe
Ez a kurzus az Újszövetség irodalmába ad betekintést a tanulónak. Megvizsgálja az Újszövetség könyveinek témáit, történelmi vonulatát társadalmi és kulturális hátterét és az irodalmi jellegét, valamint reflektál azok üzenetének modern korhoz való viszonyáról.

Ez egy elsőéves kurzus és EuNC minden programjához követelmény és előfeltétele a hermeneutika vételének.

BIB13 Hermeneutika
Ez a tantárgy egy bevezetés a Biblia értelmezés alapelveibe és gyakorlatába és segítséget nyújt az Isten Igéjének továbbadásában. A tantárgy az alábbiakra helyezi a hangsúlyt: A Szentírás értelmezéséhez és alkalmazásához szükséges eszközök és folyamatok megismerése; a különböző irodalmi stílusokhoz tartozó értelmezési alapelvek elsajátítása; foglalkozni különböző kérdésekkel és hermetikai problémákkal, melyek hatással vannak az egyház Szentírás értelmezésére.

Ez egy első éves tantárgy és vételének előfeltétele a bevezetés az Ó és Újszövetségbe tantárgyak sikeres befejezése.

BIB21 Pentateuchusz
Ez a tantárgy az Ószövetség első öt könyvét tanulmányozta. A tanulmányozás során hangsúly kerül a könyveken átívelő történeti fonalra, a könyvekben található teológiai témákra és arra, hogyan formálja a tóra a zsidó nép identitását. A tantárgy magában foglal egy rövid bevezetőt ezen könyvek vizsgálati módszereihez.

Ez egy másodéves tantárgy és a tantárgy felvételének feltétele a bevezetés az Ószövetségbe című tantárgy sikeries befejezése. Javasoljuk továbbá, hogy a tanuló a Hermeneutika című tantárgy sikeres befejezése után vegye ezt a tantárgyat.

BIB22 Szinoptikus evangéliumok
Ez a tantárgy az első három evangélium tanulmányozásával foglalkozik különös tekintettel azok kontextusára, irodalmi szerkezetére, teológiai üzenetére és a különbségek és hasonlóságok elemzésére. A tantárgynak része a szöveg modern fordításokon alapuló exegetikai tanulmányozása. Ez a tantárgy tovább viszi a bevezető tantárgyak során tanultakat és lehetőséget teremt a tanuló számára, hogy exegetikai és írásmagyarázati gyakorlatra tegyen szert, melyek szükségesek a hatékony Biblia tanulmányozáshoz, igehirdetéshez és szolgálathoz. Ezen könyvek tanulmányozását az egyház hite szempontjából elfogadott fontosságuknak megfelelően végezzük.

Ez egy másodéves tantárgy és a tantárgy felvételének feltétele a bevezetés az Újszövetségbe című tantárgy sikeries befejezése. Javasoljuk továbbá, hogy a tanuló a Hermeneutika című tantárgy sikeres befejezése után vegye ezt a tantárgyat.

BIB23 Páli irodalom
Ez a tantárgy egy induktív tanulmányozása Pál börtönleveleiben (Filippi, Efézus, Kolossé) található gondolatainak. A tantárgynak része a szöveg modern fordításokon alapuló exegetikai tanulmányozása.

Ez a tantárgy tovább viszi a bevezető tantárgyak során tanultakat és lehetőséget teremt a tanuló számára, hogy exegetikai és írásmagyarázati gyakorlatra tegyen szert, melyek szükségesek a hatékony Biblia tanulmányozáshoz, igehirdetéshez és szolgálathoz. Ezen levelek tanulmányozását az egyház hite szempontjából elfogadott fontosságuknak megfelelően végezzük

BIB24 Próféták
Ez a tantárgy az Ószövetségi próféták üzenetét és működésük hátterét tanulmányozza. A tantárgy célja, hogy a tanulót megismertesse az Ószövetségi próféciák értelmezésével, a próféták és üzenetük kontextusával és üzenetük mai jelentőségével. Néhány VII. és VIII. századi prófétával kiemelten foglalkozik a tantárgy.

Ez egy másodéves tantárgy és a tantárgy felvételének feltétele a bevezetés az Ószövetségbe című tantárgy sikeries befejezése. Javasoljuk továbbá, hogy a tanuló a Hermeneutika című tantárgy sikeres befejezése után vegye ezt a tantárgyat.

BIB25 Speciális bibliai tanulmányok
Ez a tantárgy egy adott bibliai könyvet vagy témát vizsgál.

Ez egy másodéves tantárgy, a tantárgy felvételének feltétele a Bevezetés az Ószövetségbe vagy a Bevezetés az Újszövetségbe, valamint a Hermeneutika című tantárgyak sikeres befejezése.

BIB31 Újszövetségi görög – kezdő
Ez a tantárgy bevezetést nyújt az Újszövetségi görög nyelv nyelvtanába, szókincsébe és szerkezetébe.

Ez egy harmadéves tantárgy. Felvételének feltétele a TOEFL vizsgán elért 550 pont, amennyiben a tantárgyat angolul ajánlják fel, valamit a bevezetés az Újszövetségbe és a hermeneutika tantárgyak sikeres befejezése. Ez a tantárgy három részre van osztva és csak akkor lehet a következő részt felvenni, ha az előzőt legalább C eredménnyel fejezte be a tanuló.

BIB32 Újszövetségi Görög – haladó
A tantárgy célja, hogy tovább mélyítse a tanuló ismereteit a görög nyelvtanban, szókincsben és szerkezetében és jártasságra tegyen szert a görög szövegek fordításában.

Ez egy negyedéves tantárgy és két részre oszlik. Az első része a BA megszerzéséhez követelmény, míg a második rész a választható kategóriába tartozik. A tantárgy felvételének feltétele a kezdő görög nyelv sikeres befejezése minimum C eredménnyel.

BIB41 Az Újszövetség görög szövege
A tantárgy célja, hogy tovább mélyítse a tanuló ismereteit a görög nyelvtanban, szókincsben és szerkezetében és haladó szintű gyakorlatra tegyen szert a görög szövegek fordításában Újszövetségi szakaszok segítségével. A tanuló alap jártasságot szerez a görög szöveg exegézisében.

A tantárgy felvételének feltétele a haladó görög nyelv sikeres befejezése minimum C eredménnyel.

BIB42 Bölcsességirodalom
Ez a tantárgy a Jób könyvétől az Énekek énekéig terjedő könyveket tanulmányozza különös tekintettel ezen műfaj áhítatos és irodalmi jellegzetességeire.

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele az összes alacsonyabb szintű bibliai tantárgy sikeres befejezése (Bevezetés az Ó-és Újszövetségbe, Hermeneutika, alacsonyabb szintű Ó és Újszövetségi tantárgyak).

BIB43 Páli levelek
Ez a tantárgy Pál gondolatainak tanulmányozása, ahogy az a levelein keresztül megismerhető. A tanulmányozás során a Római levélre és az 1Korinthusi levélre helyezünk nagyobb hangsúlyt. A tantárgy magában foglal egy bevezetőt Pál személyéről mint, ember, mint misszionárus, mint teológus és mint levélíró. Ezt követi a Római és az 1Korinthusi levél mélyebb induktív tanulmányozása, mely a tantárgy nagyobb részét teszi ki. Pál írásait a hitközösség számára szempontjából elfogadott fontosságuknak megfelelően végezzük.

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele az összes alacsonyabb szintű bibliai tantárgy sikeres befejezése (Bevezetés az Ó-és Újszövetségbe, Hermeneutika, alacsonyabb szintű Ó és Újszövetségi tantárgyak), továbbá a kezdő Újszövetségi görög és a haladó görög első része.

BIB44 Jánosi irodalom
Ez a tantárgy János evangéliumának, leveleinek és a Jelenések könyvének induktív tanulmányozása. A tantárgy magában foglalja ezen írások történelmi/kulturális környezetének, az irodalmi szerkezetének, a teológiai üzenetének tanulmányozását, különös figyelemmel a jánosi sajátosságokra. A tantárgy nagy része János evangéliumának és János első levelének exegézisével és annak alkalmazásával foglalkozik A tantárgy további része egy áttekintés a Jelenések könyve értelmezéséről és üzenetéről. Ez a tantárgy segítséget kíván adni a tanulóknak, hogy megismerkedjenek az exegézis folyamatával és eredményeinek alkalmazásával.

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele az összes alacsonyabb szintű bibliai tantárgy sikeres befejezése (Bevezetés az Ó-és Újszövetségbe, Hermeneutika, alacsonyabb szintű Ó és Újszövetségi tantárgyak), továbbá a kezdő Újszövetségi görög és a haladó görög első része.

BIB45 Az Ószövetség történeti könyvei
Ez a tantárgy az Ószövetség történeti könyveivel foglalkozik a Józsués, Bírák, Sámuel és a Királyok könyvének tanulmányozása segítségével. Különös figyelmet szentel a tantárgy annak, hogy a deuteronomista teológia hogyan jelenik meg ezen könyvekben Izrael és Júda történetének újra elbeszélésében

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele az összes alacsonyabb szintű bibliai tantárgy sikeres befejezése (Bevezetés az Ó-és Újszövetségbe, Hermeneutika, alacsonyabb szintű Ó és Újszövetségi tantárgyak).

BIB46 Haladó szintű bibliai tanulmányok
Ez a tantárgy egy adott bibliai könyvet vagy témát vizsgál.

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele az összes első és második szintű bibliai tárgy sikeres befejezése

2. Klaszter: Teológia, hagyomány és identitás

THE10 Teológiai konferencia
Ez a tantárgy teológiai konferencián való részvételt jelent a tanuló számára, amely bizonyos feladatok elvégzését írja elő a konferencia alatt és utána.

Ez a tantárgy minden tanuló számára elérhető és a konferenciától függően lehetnek bizonyos előzetes követelményei.

THE11 Bevezetés a teológiába
Ez a tantárgy a teológiai reflektálás szükségességét segít felfedezni a tanuló számára a keresztyén közösségben és a személyes életben egyaránt. Bevezeti a tanulót a teológiai reflektálás tudományába, a teológiai terminológiába és a teológia tudomány rendszerébe.

Ez egy első éves tantárgy és minden EuNC programban követelmény. Minden teológiai tantárgy felvételének előfeltétele. Ideális esetben az első tárgyak között szerepel a tanuló tanulmányainak megkezdésekor.

THE13 Szentség és identitás
Ez a tantárgy a szentség bibliai fogalmát és a keresztyén tökéletesség tanát segít megismerni, ahogy azt John Wesley megfogalmazta a XVIII. században, valamint a teljes megszentelődés tanát tanulmányozza ahogy azt a Názáreti Egyház a hitelveiben tanítja. A bibliai, teológiai, és történelmi áttekintésen keresztül foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogyan kell a Názáreti Egyháznak kifejezni identitását mint szentség egyház a mai kultúrában.

Ez egy első éves tantárgy és minden EuNC programnak részét képezi. A tantárgy vételének nincsenek feltételei.

THE21 Dogmatika
Ez a tantárgy a nagyobb keresztyén hittételek Wesleyánus-szentségi megközelítésből történő tanulmányozását jelenti. A feldolgozott hittételek a következők: kinyilatkoztatás, Isten, Szentháromság, Ember, Megváltó Isten, Szentlélek Isten, az Egyház és a végső idők.

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének előfeltétele a bevezetés a teológiába tantárgy sikeres befejezése. Legtöbb Oktatási Központban ezt a tantárgyat két részben – dogmatika 1. és dogmatika 2. – oktatják. Ajánlott, de nem kötelező, hogy a tanulók az 1. részt vegyék először.

THE22 A Názáreti Egyház története és kormányzása
Ez a tantárgy a Názáreti Egyház történelmi örökségét és szervezeti felépítését ismerteti meg a tanulókkal. Kiemelten foglalkozunk a a történelmi, teológiai és személyes tényezőkkel, melyek az egyház kialakulásához és megerősödéséhez vezettek, valamint megismerkedik a tanuló az egyház kerületi és helyi működésével.

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének feltétele a bevezetés a teológiába című tantárgy sikeres befejezése. A Szentség és identitás és az Egyháztörténelem tantárgyak sikeres befejezése ajánlott, de nem kötelező.

THE23 Egyháztörténelem
Ez a tantárgy egy bevezetés az egyház és annak teológiájának történetébe az egyház kialakulásától napjainkig, felölelve mind a nyugati, mind a keleti egyház történetét.

Ez egy másodéves kurzus és a teológiai és szolgálati tantárgyak hátterét hivatott biztosítani. Helytől függően bizonyos időszakokra nagyobb hangsúlyt helyezünk. A tantárgy két részletben is felajánlható. Ebben az esetben az Egyháztörténelem 1 a korai egyháztól a középkorig terjedő időszakot öleli fel, míg az Egyháztörténelem 2 a reformációtól a napjainkig terjedő időszakot foglalja magába. Ajánlott, de nem kötelező, hogy a tanulók az 1. részt vegyék először.

THE24 Speciális tanulmányok teológiából és egyháztörténelemből
Ez a tantárgy speciális teológiai témákat vagy bizonyos időszakokat , eseményeket vagy személyeket tanulmányoz az egyház teológiájában vagy történelmében.

Ez egy másodéves tantárgy mely felvehető azon tanulóknak, akik sikeresen befejezték az egyháztörténelem és/vagy teológiai tantárgyak első és második szintjét.

THE31 John Wesley teológiája
Ez egy történelmi tanulmány John Wesley-ről, az ő lelki útjáról és teológiai gondolkodásának fejlődéséről. Teológiájának főbb elemeit tanulmányozzuk különös tekintettel a keresztyén tökéletességről szóló tanára.

Ez egy harmadéves tantárgy és felvételének feltétele a filozófia, Egyháztörténelem és Dogmatika tárgyak sikeres befejezése.

THE32 Keresztyén apologetika
Ez a tantárgy az apologetika teológiai tudományát hivatott megismertetni a tanulókkal és azokat az apologetikai kérdéseket, melyek a mai keresztyénség számára kihívást jelentenek. A tantárgy során ezen kihívásokra igyekszünk választ találni, ezzel is segítve az egyházat missziós küldetésének teljesítésében.

Ez egy harmadéves tantárgy és felvételének feltétele a Filozófia, Egyháztörténelem és a dogmatika tantárgyak sikeres befejezése.

THE33 Keresztyénség és más vallások
Ez a tantárgy más vallásokat vizsgál keresztyén szempontok szerint.

Ez egy harmadéves tantárgy és felvételének feltétele a Filozófia, Egyháztörténelem, Dogmatika és Világvallások tantárgy sikeres befejezése.

THE41 A keresztyén hit és a tudomány
Ez a tantárgy a keresztyén hit és a tudomány kapcsolatát vizsgálja nagyobb történelmi eseményeken keresztül valamint a tudomány és a kultúra hatását a keresztyénségre. Különös figyelmet fordítunk a keresztyén hit és a tudomány párbeszédére, különös tekintettel a wesleyánus teológiához kapcsolódó témákat illetően.

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele a Filozófia, Egyháztörténelem és Dogmatika tantárggyal sikeres befejezése.

THE42 Kortárs wesleyánus teológia
Ez a tantárgy a mai wesleyánus teológiai párbeszédet vizsgálja, különös tekintettel a szentség tanára.

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele a Filozófia, Egyháztörténelem Dogmatika és Wesleyánus teológia tantárggyal sikeres befejezése.

THE43 Haladó tanulmányok teológiából és egyháztörténelemből
Ez a tantárgy speciális teológiai témákat vagy bizonyos időszakokat , eseményeket vagy személyeket tanulmányoz az egyház teológiájában vagy történelmében.

Ez egy másodéves negyedéves mely felvehető azon tanulóknak, akik sikeresen befejezték az egyháztörténelem és/vagy teológiai tantárgyakat.

3. Klaszter: Isten missziója, az egyház és a szolgálat

MIS10 Mentori csoport
Ez a segédtantárgy a tanulót segíti a tanulásban és a személyes fejlődésében. A mentorállás sok fajta területet ölelhet fel, melyek mind a tanuló fejlődését hivatottak segíteni. Ilyen területek lehetnek a tanulmányi tanácsadás, közösségi istentisztelet, lelki iránymutatás vagy kiscsoportos foglalkozás, ahol a tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseket vitatjuk meg.

A mentorállás a tanterv különböző szintjein megjelenő követelmény és ennek megfelelően változik a számozása. Az MIS101x az első szint és a MIS102x a második szint.

MIS11 Isten missziója és az egyház
Ez egy bevezető tantárgy, ami a tanulónak a szolgálatot missziói nézőpontból mutatja be. Isten missziójának (Missio Dei) bibliai és teológiai felfedezésén keresztül felfedezi a tanuló az egyháznak mint Krisztus testének lényeges jellemvonásait ebben a világban, figyelembe véve, hogy az egyház Isten missziójának betöltésére hivatott ezen a földön.

Ez egy első éves tantárgy és minden EuNC programnak részét képezi. Ez a tantárgy meg kell hogy előzzön minden szolgálattal kapcsolatos tárgyat a 3-6 klaszterekben. Ez a tárgy kapcsolódik a Szolgálat és személyes szolgálat, valamint a lelki formálódás tárgyakhoz.

MIS12 Szolgálat és személyes szolgálat
Személyes szolgálat és szolgálat tantárgy egy bevezető tárgy, ami a személyes szolgálat gondolatát segít körüljárni a tanulóknak és ez a tantárgy szoros kapcsolatban áll az Isten missziója és az egyház tantárggyal. Ez a tantárgy segít a tanulónak megismerni a személyes szolgálat jelentését és helyét az Isten országán belül ismerve a szolgáló képességeit és adottságait. és örökségét. Teológiai és történelmi összefüggéseket is vizsgál a tárgy, de ez a tárgy elsősorban a tanuló személyes reflektálását segíti elő azzal a céllal, hogy magabiztosabb legyen a saját képességeinek ismeretében Isten missziójában és az egyházban.

Ez egy elsőéves tantárgy és minden EuNC program része. A tantárgy felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház című tárgy sikeres befejezése. Ez a tárgy a tanulmányok megkezdése után a lehető legrövidebb időn belül kerüljön felvételre.

MIS13 Lelki formálódás
Ez a tantárgy a kegyelmi ajándékok megértését és egy szilárd lelki fegyelmezettséget tanít a tanulóval, hogy felkészítse a szolgálatra egy széteső világban, ahol a szentség átformáló erejére van szükség. Időt tölt a tanuló a klasszikus lelki gyakorlatok megismerésével és lehetőség van a tanultak alkalmazására egyéni és közösségi lelkigyakorlatok formájában.

Ez egy első éves tantárgy és minden EuNC programnak része. Ez a tantárgy alapozást nyújt a Hit fejlődése a helyi gyülekezetben és a Szentség és identitás című tárgyakhoz. A tárgy felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház, valamint a Szolgálat és személyes szolgálat című tárgyak sikeres befejezése.

MIS41 A lelkész személye
Ez a tantárgy a lekéssz előtt álló különböző kihívásokkal foglalkozik és arra próbál választ adni, hogyan maradhatunk meg a szolgálatban. Azokra az alapelvekre és ismeretre épít , melyet a tanuló a saját életében kialakított és alkalmaz egy széteső világban, ahol a szentség átformáló erejére van szükség.

Ez egy negyedéves tantárgy és a lelki formálódás és a Szolgálat és személyes szolgálat tantárgyak folytatásának tekinthető.

4. Klaszter: Isten országának hirdetése

PRC21 Az evangélizáció és az egyház újrafelfedezése
Ez a tantárgy azzal foglalkozik, hogyan érhetők el az emberek az evangéliummal a posztmodern, posztkommunista és poszt keresztyén környezetben Európában és FÁK országaiban, és hogyan plántálhatók missziós gondolkodású gyülekezetek. Az ember evangéliummal történő elérésének különböző módjait vizsgáljuk és értékeljük Egy bibliai-missziológiai hangsúly az európai és FÁK országok beli kontextuson belül szolgál kiindulópontként és segíti a tanulót, hogy felébredjen benne a vágy a saját generációja és mások elérésére, és keresztyén hit közösségek létrehozására.

Ez egy másodévek tantárgy és és a tanuló bármilyen szinten veheti. Felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház tárgy sikeres befejezése. Ez a tárgy vagy a Keresztyén istentisztelet (liturgika) kötelező EuNC minden programjában.

PRC22 Interkulturális misszió
Ez a tantárgy segít a tanulóknak összekapcsolni a teológiát és a missziológiát. Ez a tárgy foglalkozik a misszió gyakorlatának bibliai és teológiai alapjaival. Előzetes figyelmet szentelünk a teológia és missziológia természetének és külön foglalkozunk a bibliai misszió-teológia fontos szerepével.

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház tárgy sikeres befejezése.

PRC23 Városi szolgálat
Ez a tantárgy a városra irányítja a figyelmet és azokra az emberekre, akik a város kihívásai és lehetőségei között készen állnak az egyházon belül a misszió számára. Megvizsgáljuk Isten elhívását az egyház életében, hogy legyen Krisztus és az Isten országa bizonyságtevője a városokban. Foglalkozik továbbá az egészséges városi szolgálat támogatásának lehetőségeivel.

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház tárgy sikeres befejezése.

PRC31 Mai témák missziológiában
Ez a tantárgy az Isten országa hirdetésében fontos missziológiai témákat vagy gyakorlati kérdéseket dolgoz fel adott kultúrán belül vagy kultúrák közötti környezetben.

Ez egy választható tantárgy.

5. Klaszter: A nyáj pásztorolása

PAS11 A hit fejlődése a helyi gyülekezetben
Ez egy bevezető tantárgy melynek célja a keresztyén oktatás helyének, szerepének és jelentőségének vizsgálata a helyi gyülekezet teljes szolgálatának kontextusában különös figyelmet fordítva a hívők hitének fejlődésére. Teológiai alapok, oktatási alapelvek és gyakorlati módszerek tanulmányozása és alkalmazása a tantárgy része.

Ez egy első éves tantárgy és része minden EuNC programnak. A tantárgy felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház valamint az ember növekedése és fejlődése tantárgyak sikeres befejezése. Ez a tantárgy szorosan kapcsolódik a Lelki formálódás és a Szentség és identitás kurzusokhoz. Ez egy kötelező tantárgy és előfeltétele a felsőbb éves keresztyén oktatással foglalkozó tárgyak vételének.

PAS21 Liturgika
Ez a tantárgy a heti istentiszteletekre koncentrál és kapcsolatot teremt a a hívő ember heti istenimádó életstílusával. A kiindulási alap egy bibliai és történeti áttekintés a liturgia alakulásáról, hogy ezzel segítsük a tanulókat az Istenimádat teológiájának kialakításában. Reflektál a tantárgy a lelkész lelki felkészülésén és az istentisztelet különböző elemein. Végezetül a tantárgy sarán értékelünk esik olyan istentiszteleti formákat, melyek relevánsak lehetnek a mai társadalomban.

Ez egy másodéves tantárgy és minden tanuló számára felvehető. A tantárgy felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház tárgy sikeres befejezése. A tantárgy vétele előtt ajánljuk a A hit fejlődése a helyi gyülekezetben tantárgy sikeres befejezését. Ez a tantárgy vagy a Az evangélizáció és az egyház újrafelfedezése kötelező minden EuNC programhoz.

PAS22 Gyülekezet fejlődés
Ez a tantárgy megvizsgálja, hogyan szervezheti magát úgy egy gyülekezet, hogy növekedjen mint missziós gyülekezet, és kialakítsa a megfelelő szolgálatokat, mellyel elérheti a kívülállókat és gondoskodhat a saját tagjairól

Ez egy másodéves tantárgy és a tantárgy felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház tárgy sikeres befejezése. Javasoljuk, hogy az után vegyék a tanulók ezt a tantárgyat, miután más, a helyi gyülekezet szolgálatával kapcsolatos tárgyakat már vettek.

PAS23 Speciális tanulmányok pásztori szolgálatból
Ez a tantárgy speciális, lelkipásztori szolgálattal kapcsolatos témákkal foglalkozik

Ez egy szabadon felvehető tantárgy és minden tanuló számára felvehető, aki már vett minden helyi gyülekezeti szolgálattal kapcsolatos tantárgyat.

6. Klaszter: Szolgálati Sajátosságok

MIN10 Vezetőségi konferencia
Ez a tárgy az EuNC által szervezett éves vezetőségi konferencián való részvételt írja elő vagy más olyan konferencián való részvételt, melyet szolgálatban lévőknek vagy arra készülőknek szerveznek.

Ez a tárgy minden évfolyam számára kötelezővé teszi az EuNC vagy mások által szervezett konferenciákon való részvételt és annak tartama alatt vagy azt követően bizonyos feladatok elvégzését.

MIN11 Gyakorlat
A gyakorlati kreditek lehetővé teszik, hogy a tanuló felügyeltet alatt szerezzen gyakorlati tapasztalatot a szolgálat terén a helyi gyülekezetben vagy helyi környezetben a tanulmányai alatt. A gyakorlati krediteket úgy lehet megszerezni, ha a tanuló csatlakozik és aktívan részt vesz egy szolgálói csoport munkájában. Ahhoz, hogy krediteket kapjon a tanuló a munkájáért, a végzett munkát értékelni szükséges.

A gyakorlat követelmény különböző szinteken és a különböző szintek különböző számot kapnak: MIN111x az eső éves gyakorlat, MIN112x a másodéves gyakorlat.

MIN22 Igehirdetés 1.
Ez a tantárgy bevezeti a tanulókat az igehirdetés összeállításának és elmondásának alapjaiba. Elsősorban a szövegmagyarázatra támaszkodó igehirdetésre koncentrálunk.

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének feltétele a bevezetés az Ó és Újszövetségbe valamint a hermeneutika tárgyak sikeres befejezése. A tárgy felvételéhez az Isten missziója és az egyház valamint a Liturgika című tárgy sikeres befejezése ajánlott.

MIN23 Az Ifjúsági és családi szolgálatok alapjai
Ez a tantárgy a fiatalok és családok felé történő szolgálat különböző – úgymint teológiai, szociológiai és oktatási – aspektusait vizsgálja. Hangsúlyt helyezünk a szolgálat kulturális és jellemformáló hatására is. A fiatalok szolgálában használt több különböző modell is bemutatásra kerül a tanulók számára, miközben a saját szolgálati modelljüket dolgozzák ki.

Ez egy másodéves tantárgy és a felvételének feltétele az ember növekedése és fejlődése tárgy sikeres befejezése valamint ajánlott még a Hot fejlődése a helyi gyülekezetben tárgy sikeres befejezése is.

MIN24 Pásztorolás és lelkigondozás
Ez egy bevezető tantárgy, ami a lelkigondozás elméletét és gyakorlatát hivatott elsajátítani a tanulókkal. A hangsúly a tanulás integrálásán és a lelkigondozói alapelvek parókián belüli alkalmazásán van. A tanuló találkozni fog a lelkigondozás különböző elméleti megközelítéseivel illetve azok emberi problémákra történő alkalmazásával személyes és csoport terápia esetén egyaránt. A tanulót bátorítjuk arra, hogy kialakítsa a saját álláspontját a leghasznosabb megközelítéseket illetően valamint foglalkozzon általános lelkigondozáshoz kapcsolódó etikai kérdésekkel mint például titoktartás, kulturális sajátságok, a lelkész és a gondozott személyes határai stb.

Ez egy másodéves tantárgy és a felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház valamint az Ember növekedése és fejlődése tárgy sikeres befejezése.

MIN25 Gyülekezet vezetés
Ez a tantárgy bevezetést ad a tanulóknak a vezetés és adminisztráció elméletébe. A tantárgy kihívást jelent a tanulónak, hogy legyenek krisztusi vezetők/lelkészek a helyi gyülekezetben és az ajándékaikat használva legyenek vezetők.

Ez egy másodéves tantárgy és minden tanuló számára felvehető. A tárgy felvételének feltétele az Isten missziója és az egyház kurzus sikeres befejezése, ajánlott még a Szolgálat és személyes szolgálat, valamit a Személyek és kultúrák közötti kommunikáció tárgy sikeres befejezése is.

MIN26 Legáció 1.
A legáció a tanulót a szolgálat gyakorlatával szembesíti. Egy lelkész/egyházi alkalmazott felügyelete alatt kifejleszti a tanuló azokat az alap jártasságokat, ami a szolgálat megértéséhez és végzéséhez szükséges, valamint segít megérteni a saját szolgálati elhívásának a lényegét és az ezzel járó felelőséget.

A legáció a második év során kerül megvalósításra.

MIN27 Szolgálati integráció
Ez a tantárgy a különböző szolgálattal kapcsolatos tárgyakt integrálja a helyi gyülekezet szolgálati modelljévé, valamint értékeli a tanuló szolgálat iránti elkötelezettségét.

Ez egy másodéves tantárgy és egy fajta befejező tantárgyként szolgál a Keresztyén Szolgálat program számára. A tantárgy felvételének előfeltétele a programhoz szükséges összes MIS, PAS és MIN tárgyak sikeres befejezése.

MIN28 Speciális tanulmányok keresztyén szolgálatból
Ez a tantárgy speciális teológiai témákat dolgoz fel, melyek kapcsolódnak a keresztyén szolgálathoz, vagy olyan szolgálattal kapcsolatos kérdéseket, melyekkel a lelkész találkozik a szolgálata során.

Ez egy választható tantárgy és felvételének feltétele a szolgálati alapozó tárgyak sikeres befejezése valamint a Gyakorlati kreditek és/vagy legáció sikeres befejezése.

MIN29 Személyes és gyülekezeti pénzügyek
Ez a tantárgy felkészíti a tanulót egy egész életen át szükséges pénzügyi tervezés alapjainak megismerésében. Hangsúlyosan foglalkozik a tárgy azokkal a kritikus kérdésekkel, melyek elengedhetetlenül szükségesek a személyes és a gyülekezeti pénzügyi tervek elkészítéséhez.

Ez egy választható tantárgy, amit másodévben vehet fel a hallgató.

MIN42 Igehirdetés 2.
Ez a tárgy az Igehirdetés 1. tárgy folytatása

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele az Igehirdetés 1. tárgy sikeres befejezése.

MIN43 Haladó ifjúsági és családi szolgálatok
Ez a tantárgy a különböző programokra épülő és módszeres ifjúsági szolgálat megközelítéseknek az áttekintése. A figyelem középpontjában a tudás elsajátítása és a jártasság kialakítása szerepel, mellyel a tanuló képes lesz a helyi gyülekezetben teológiai integritással, emberi kapcsolatokra érzékenye és megfelelő szervező és adminisztrációs képességekkel szolgálni.

Ez egy negyedéves tantárgy és felvételének feltétele a bevezetés az ifjúsági és családi szolgálatokba tantárgy sikeres befejezése.

MIN44 Haladó pásztorolás és lelkigondozás
Ez a tárgy tovább viszi a Pásztorolás és lelkigondozás tárgy koncepcióit és megismerteti a tanulót többféle elméleti megközelítéssel. A tanulót arra bátorítjuk, hogy fejlessze tovább a saját értelmezését a leghasznosabb megközelítést illetően és igyekezzen a megszerzett új ismeretet átültetni a gyakorlatba.

Ez egy felsőbb éves tantárgy, aminek előfeltétele a Pásztorológia és Lelkigondozás kurzusok elvégzése.

MIN45 Legáció 2.
Ez a második Legációja a tanulónak és célja, hogy alap jártasságra tegyen szert a szolgálatban egy szolgáló felügyelete alatt

A második legáció a harmadik szint során lesz megtartva az első befejezése után.

MIN46 Haladó gyülekezet vezetés
Ez a tárgy a Gyülekezet vezetés folytatása

Ez egy negyedéves tantárgy és a tárgy felvételének feltétele a Gyülekezet vezetés tárgy sikeres befejezése.

MIN48 Haladó tanulmányok keresztyén szolgálatból
Ez a tantárgy speciális teológiai témákat dolgoz fel, melyek kapcsolódnak a keresztyén szolgálathoz, vagy olyan szolgálattal kapcsolatos kérdéseket, melyekkel a lelkész találkozik a szolgálata során.

Ez egy választható tárgy és felvételének feltétele, hogy minden kötelező MIN tárgyat sikeresen befejezzen a tanuló, ami szükséges keresztyén Szolgálat programhoz.

MUS10 Kórus
A kórus egy nem meghallgatáson kiválasztott előadói csoport, mely tanulókból, tanárokból és másokból áll. Többfajta darabot éneklünk és a hangok harmóniáját igyekszünk elérni. Az előadások úgy vannak megtervezve, hogy a keresztyén hitről szóló bizonyság legyen. A kiválasztott darabok szakrálisak és időszakhoz illőek.

Ez a tárgy mindenki számára felvehető

MUS12 Kamarakórus
A kamarakórus válogatott hangokból álló csoport, mely gospel feldolgozásokkal, himnuszokkal és más szakrális darabokkal készül, melyet koncerteken és istentiszteleteken adnak elő.

Ez a tárgy minden tanuló számára felvehető. Meghallgatáson kell részt venni annak, aki a csoport tagja szeretne lenni.

MUS20 Zene és liturgia
Ez a tárgy a zenét és annak istentiszteleten betöltött szerepét tanítja. A tárgy integrálja a zeneelméletet az istentisztelet teológiai megközelítésébe.

Ez egy választható tárgy és minden tanuló számára felvehető, aki sikeresen befejezte a liturgika tárgyat.

MUS21 Bevezetés a zeneelméletbe
Ez a tárgy a zeneelmélet és a kottaolvasás alapjaival ismerteti meg a tanulót. Ezeket a koncepciókat egységbe foglaljuk. Mindez segíti a tanulót többféle módon, beleértve az istentiszteletre való készülést.

Ez egy választható tantárgy, bármelyik évben felvehető.

7. Klaszter: A világ megértése

GEN10 Európa történelme
Ez a tantárgy egy általános bevezető tantárgy a kontinentális Európa történelmébe az Ókortól napjainkig. Európa történelmét integrált módon, a különböző régiókra (észak, nyugt, dél és kelet beleértve Oroszországot) fókuszálva tanítjuk ráirányítva a figyelmet, hogy a különböző európai és FÁK országok történelme része egy közös történelemnek.

Ez egy első éves tantárgy és történelmi háttérrel szolgál olyan tantárgyakhoz mint a Filozófia és az Egyháztörténelem.

GEN20Bevezetés a filozófiába
Ez a tantárgy bevezeti a tanulót a keresztyénséggel szövetségesként vagy ellenségként kapcsolatba kerülő legfontosabb filozófiai iskolák megismerésébe. Megismerteti a tanulót a filozófiai terminológiával és koncepciókkal melyeket a párbeszédekben használnak. Ebben az áttekintésben különös figyelmet kapnak a jelentős nyugati filozófusok valamint a poszt-kommunista országok domináns filozófiai iskolái és filozófusai. Amennyiben szükséges a poszt-modern gondolkodás kialakulásáról is szó van, hogy jobban megérthessük a világot melyben élünk.

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének feltétele a Bevezetés a teológiába tárgy sikeres befejezése. A tárgy sikeres befejezése feltétele az Egyháztörténelem és a Dogmatika tárgyak vételének.

GEN21 Keresztyén etika
Ez a tantárgy egy bevezető a nagyobb etikai rendszerek alapjaiba. Több mai etikai téma kerül megvitatásra ezen alapok figyelembe vételével. Külön hangsúlyt kap az etika és a keresztyén teológia kapcsolata, azon belül is a keresztyén szentség és az etika kapcsolata..

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének feltétele a Bevezetés a teológiába tárgy sikeres befejezése. A tárgy vételéhez ajánlott még a dogmatika és a Bevezetés a filozófiába tárgyak sikeres befejezése.

GEN22 Világvallások
A tárgy az Európában és a FÁK országaiban jelenlévő nagyobb világvallások, ideológiák és népi vallások vizsgálatával foglalkozik. Tanulunk az alapítókról, a vallás szent iratairól, hitükről és a rítusukról, valamint a történetükről, hogy megérthessük és megismerhessük őket.

Ez egy másodéves tantárgy és felvételének feltétele a Bevezetés a teológiába tárgy sikeres befejezése ajánlott még a Dogmatika és a bevezetés a filozófiába tárgyak sikeres befejezése is. Ezen tárgy sikeres befejezése a feltétele a Keresztyénség és más vallások című tárgy vételének, ami felfogható úgy is, mint ezen tárgy második része, ahol teológiai reflektálás történik a nem keresztyén vallásokat illetően.

GEN32 Az európai művészet története és megértése
Ez a tárgy bevezeti a tanulót az európai művészet történetébe és célja, hogy a tanulókban a művészetek iránti érdeklődést felkeltse.

Ez a tárgy egy harmadéves tárgy és a felvételéhez ajánlott az Európa története tárgy sikeres befejezése.

GEN33 számítógép a tanulásba
Ez a tárgy bevezeti a tanulókat a számítógép alapú információs rendszerek alapjaiba, különös figyelemmel a több szakterületet is érintő környezetben történő használatra. Az alkalmazások köre kiterjed a szövegszerkesztőre, táblázatkezelőre integrált tartalomkezelő szoftverekre és az internet használatára.

Ez egy harmadéves tantárgy.

GEN34 Bevezetés a szomatikus tanulási módszerbe
Ez a tantárgy megpróbál nagyobb figyelmet fordítani a testmozgásnak. A tanulók jobban meg fogják érteni, hogy a megfelelő testtartás és testmozdulatok hatással vannak a mindennapi munka hatékonyságára és ezen keresztül az egészségükre és az életminőségükre. Speciális figyelmet fordítunk a stressz és az egészség kapcsolatára és a tanulók megtanulnak relaxálni, megfelelő légzéstechnika és más stressz csökkentő módszerek alkalmazására

Ez egy harmadéves tantárgy és vételének feltétele az Ember növekedése és fejlődése tárgy sikeres befejezése.

GEN35 Általános matematika
Ez a tantárgy bevezeti a tanulót a matematika különböző területeinek főiskolai szintű ismeretébe.

Ez egy választható tantárgy.

GEN36 Speciális tanulmányok filozófiából és etikából
Ez a tantárgy adott filozófiai vagy etikai témákat vagy bizonyos filozófusokat tanulmányoz.

Ez egy választható tantárgy.

GEN42 Környezetvédelem
Ez a tantárgy a környezetvédelemmel kapcsolatos kémiai és fizikai alapokkal ismerteti meg a tanulókat, hogy megérthessék napjaink nagyobb környezetvédelmi problémáit és hogy ezek hogyan viszonyulnak a társadalom szociális és etikai problémáihoz. A tanulóknak meg kell fogalmazni egy környezetvédelemmel kapcsolatos keresztyén sáfárság filozófiát is.

Ez egy negyedéves tantárgy.

GEN43 Alapelvek a biológiában
A tantárgy a sejtek, organizmusok, populációk és közösségek szerkezetét és szerepét vizsgálja.

Ez egy negyedéves tantárgy.

GEN44 Természettudományos alapelvek
Ez a tantárgy a fizika, asztronómia, kémia és földrajzi közül választva a természettudományos alapelveket és struktúrákat mutatja be.

Ez egy negyedéves tantárgy.

GEN46 Bioetika
Ez a tantárgy a biológia fejlődéséről és az általa létrehozott etikai problémákról ad ismereteket.

Ez egy negyedéves tantárgy.

GEN48 Alaptudományi gyakorlat vagy irányított tanulás
Ez a tantárgy egy irányított tanulás vagy gyakorlat a természettudomány, bölcsészettudomány vagy a művészetek területén, ahol a tanuló vagy ismeretekre tesz szert vagy a megszerzett ismereteit alkalmazza egy tanár felügyelete alatt.

Ez egy negyedéves tantárgy.

8. Klaszter: Az emberek megértése

SOC21 Személyek és kultúrák közötti kommunikáció
Ez a tantárgy elsősorban a kommunikációs elméletekkel és ezek személyek közötti kapcsolatban való alkalmazásával foglalkozik. A tantárgy az alábbi témákkal foglalkozik: a kommunikáció természete, önazonosság, feltételezések, nyelv, hallgatás, szavak nélküli kommunikáció, konfliktuskezelés, érzelem kifejezés és számítógéppel támogatott kommunikáció. A kommunikáció kulturális kontextusa is egy jelentős terület, melyet érint a tárgy.

Ez egy másodéves tantárgy és minden tanuló számára felvehető az első éves és a másodéves programban egyaránt. Nincs tantárgy feltételének nincs tantárgyi feltétele.

SOC22 Az ember növekedése és fejlődése
Ez a tárgy egy bevezető fejlődéstani pszichológiai tárgy. A tárgy célja, hogy megismertesse a tanulót az emberi életciklus pszichológiai fejlődési jellemzőivel. Hangsúlyt helyezünk az emberi viselkedés fejlődéstani megközelítésére és az ember fejlődését a fizikai, kognitív, szociális és személyiségi összefüggéseiben vizsgáljuk. hangsúly kerül továbbá a család a barátok, a média, az egyház és az iskola szerepére is.

Ez egy másodéves tantárgy és minden tanuló számára felvehető az első éves és a másodéves programban egyaránt. E tárgy sikeres befejezése feltétele a Pásztorolás és lelkigondozás valamint a Ifjúsági és családi szolgálatok tárgyak felvételének.

SOC23 Házasság és család
Ez a tárgy egy bevezető tárgy ahol a tanulót megismertetjük a házasság és a család kapcsolatrendszerével. A házasságot és a családot mint rendszert mutatjuk be, mely önmagában és más külső rendszerekkel együtt működik.

Ez egy másodéves tantárgy.

SOC31 Általános szociológia
Ez a tárgy egy bevezetés a szociológia tudományába. Ez lehet a szociológiai komponense az általános oktatási követelményeknek, de lehet a szociológiai szakirányú tantárgyként is tanítani. Ez a tárgy az emberi kapcsolatok, kultúra, szocializáció, szerveződések, kollektív viselkedés, rétegződés, urbanizáció, populációk, társadalmi változások és a társadalmi szervezetek alapelemeit tanulmányozza.

Ez egy másodéves tantárgy.

SOC41 Haladó tanulmányok szociológiából
Ez a tárgy a pszichológia és a szociológia speciális területit tanulmányozza.

Ez egy választható tárgy.

9. Klaszter: Tanulmányi előmenetel

ACP10 Bevezetés a felsőfokú tanulmányokba
Ez a tantárgy megismerteti a tanulót EuNC-vel és bevezetést ad az iskolán belül végzendő tanulmányi munkához. A tárgy három részre oszlik. Az első rész EuNC ismertetésével foglalkozik és minden tanuló számára kötelező. A másik két rész az olvasási és tanulási készséggel, valamint az írási és kutatási ismeretekkel foglalkozik.

Ezen a tárgy felvétele szükséges minden tanuló számára. A tárgy első felét minden más tárgyat megelőzően kell venni és a másik két részét az elsőéves tárgyak vétele során kell felvenni a tanulónak.

ACP20 Nyelvi és írásbeli kifejezőkészség
Ezen tárgy célja, hogy a tanuló főiskolai szintű íráskészségét kialakítása és segítsen a kritikus gondolkodás és a világos kifejezőkészség megalapozásában különböző írásbeli gyakorlatokon keresztül. A tanuló tanári felügyelet mellett a tanórán és azon kívül írásbeli feladatok segítségével fejleszti az írásbeli kifejezőkészségét. A tárgy célja, hogy a tanuló a tanulásához és a szolgálatához szükséges írásbeli kifejezőkészséget elsajátítsa. Az előadások és a gyakorlatok az írás két fontos területére helyezik a hangsúlyt. Az egyik a hatékony fogalmazás (piszkozat készítés, megírás, revízió), a másik a nyelvi szabályok alkalmazása (írásjelek használata, betűzés, szóhasználat, mondatszerkesztés).

Ez egy másodéves tantárgy és vételének feltétele a Bevezetés a felsőfokú tanulmányokba tárgy 1 és 3 sikeres befejezése.

ACP30 Kutatási módszertan
Ez a tárgy segít a tanulóknak a kutatásban és az esszék megírásában.

Ez egy harmadéves tárgy és felvételének feltétele a Nyelvi és írásbeli kifejezőkészség tárgy sikeres befejezése.

ACP40 Diploma elbeszélgetés
A diploma elbeszélgetés a tanuló tudományos kompetenciáját értékeli. A tanulót a Biblia, teológia és egyháztörténelem általános ismereteinek területein értékeljük.

Ez egy negyedéves tárgy.

ENG10 Angol
Ez a tárgy az angol nyelvet mint idegen nyelvet tanítja haladó szinten, hogy a tanuló jobban megértse a beszélt és írott angolt és jobban ki tudja magát fejezni szóban és írásban.

Ez a tárgy három részre oszlik. Az Angol 1 felvételének feltétele a papír alapú TOEFL teszten elért 475-500 pont. Az Angol 2 felvételének feltétele az 500-525 TOEFL pont és az Angol 3 felvételének feltétele az 525-550 TOEFL pont. Egyik szintről a másikra csak minimum C- eredménnyel lehet.